shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
logo

CÔNG CỤ KIỂM TRA LỖ HỔNG PROXYLOGON

THÔNG TIN LỖ HỔNG VÀ HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC

Hiện nay, lỗ hổng ProxyLogon liên tục bị lợi dụng, khai thác rất nhiều tổ chức Việt Nam. Vì vậy bên cạnh công cụ tự kiểm tra, NCSC có phát hành hướng dẫn chi tiết cách thức khắc phục lỗ hổng này. Chi tiết xin tải về file bên dưới.
- Công cụ được sử dụng để người dùng tự kiểm tra lỗ hổng ProxyLogon trên máy chủ Microsoft Exchange Server của mình. NCSC không chịu trách nhiệm cho hành vi các cá nhân sử dụng sai mục đích.- Logo của công cụ được sử dụng theo sự đồng ý của DEVCORE